HheniekK - *** (2023-10-04 14:01:10)
dzemski - ... (2023-10-04 08:45:46)
Enrique_E - Podróże - Włochy - Sycylia (2023-10-03 20:57:51)
wiolonczelista - (2023-10-03 20:05:44)


FAQ

Nowa funkcjonalno?? "Grupy" - zobacz faqplfoto.com - faq
plfoto.com - faq

Jak z pewno?ci? zauwa?y?e?, serwis Plfoto.com nieustannie si? rozwija. Staramy si? pod??a? za oczekiwaniami u?ytkowników i wdra?a? nowe funkcje w serwisie. Tym razem zmiany s? bardziej rozbudowane.

Oddajemy Ci do u?ytkowania ca?kiem nowe wcielenie serwisu, który ju? dobrze znasz. Pierwsze, na co z pewno?ci? zwrócisz uwag? to nowy wygl?d. Mamy nadziej?, ?e nowa szata graficzna przypadnie Ci do gustu. Do?o?yli?my stara?, aby poruszanie si? po serwisie by?o intuicyjne zarówno dla dotychczasowych u?ytkowników, jak i nowych cz?onków spo?eczno?ci plfoto.com.

A oto opis pozosta?ych zmian, jakie wprowadzili?my:

Zacznijmy od pocz?tku, czyli od góry strony. Znajduje si? tam nowe nowe menu (1). Znana Ci ju? wyszukiwarka (2) znajduje si? w tej chwili w lewym górnym rogu, natomiast w prawym górnym rogu pojawi?o si? menu podr?czne, zawieraj?ce trzy ikonki (3). S? to skróty do opcji: dodawania zdj?cia, ulubionych (autorów i zdj??) oraz prywatnych wiadomo?ci. To menu wyst?puje na wszystkich przegl?danych stronach w serwisie i jest dost?pne dla zalogowanych u?ytkowników.

plfoto.com - faq - galeria fotograficzna

Na stronie g?ównej pojawi?a si? - pod dotychczasow? "z galerii" - nowa zak?adka - Top of the tops (4); Zawiera ona losowo wybrane zdj?cia z zak?adki Top (ostatni miesi?c).

plfoto.com - faq - galeria fotograficzna

Zak?adki "zdj?cie dnia" i "aktualno?ci" (5) rozwijaj? si? w osobne podstrony.

plfoto.com - faq - galeria fotograficzna

Nowe menu (6), które równie? towarzyszy wszystkim stronom serwisu, pojawi?o si? na dole strony. Znajdziesz tam skróty do zak?adki, "polecany autor" a tak?e do menu: zdj?cia, u?ytkownika i galerii.

plfoto.com - faq - galeria fotograficzna

Swój wygl?d i funkcjonalno?? zmieni?o menu pod belk? (7) z najnowszymi zdj?ciami. Pojawi?a si? nowa zak?adka "newsy", zak?adki "zdj?cia" i "mój katalog" s? w tej chwili listami rozwijanymi. W zak?adce "mój katalog" pojawi?a si? opcja "obserwowane". "Ulubione" - tu zmieni? si? sposób prezentacji zdj?? i autorów: jest zak?adka z list? autorów i pogrupowanymi zdj?ciami (a wi?c uk?ad dotychczasowy), prezentacja wszystkich zdj?? ulubionych autorów (zdj?cia prezentowane s? chronologicznie) oraz zbiór ulubionych zdj??. Zdj?cia dnia znajduj? si? w osobnej zak?adce w menu "zdj?cia".

plfoto.com - faq - galeria fotograficzna

Modyfikacji uleg? te? Mój katalog (8):

- Rozwini?ta zosta?a opcja "blog" o mo?liwo?? dodawania zdj?? ilustruj?cych wpisy.
- Pojawi?a si? nowa opcja "znajomi". Mo?esz dodawa? znajomych, po uprzednim wys?aniu do nich zaproszenia. Opcja "zapro? do znajomych" znajduje si? w portfolio autora, w menu po prawej stonie.
- Udost?pnili?my funkcj? dodawania avatara - w zak?adce "o mnie"
- Rozbudowali?my zestaw informacji w zak?adce "o mnie". Mo?esz tu teraz zamie?ci? wi?cej informacji (p?e?, data urodzenia)

plfoto.com - faq - galeria fotograficzna

Na pewno sporym u?atwieniem w korzystaniu z serwisu jest zmiana dzia?ania i wygl?du prywatnych wiadomo?ci (9). Oprócz nowego wygl?du, wiadomo?ci s? w tej chwili dzielone na poczt? otrzyman? i wys?an?. Mo?esz te? tworzy? katalogi, które u?atwiaj? segregowanie wiadomo?ci.

plfoto.com - faq - galeria fotograficzna

Dodawanie zdj?cia (10) - wprowadzono dwie zmiany:
- mo?liwo?? zablokowania oceniania publikowanego zdj?cia
- mo?liwo?? okre?lenia koloru t?a ramki zdj?cia.
Oba parametry ustawiane s? w trakcie dodawania zdj?cia.

plfoto.com - faq - galeria fotograficzna

Skala ocen zmienia si? z 25 punktowej na 10 punktow?.
Widok zdj?cia: tu, oprócz grafiki i skali ocen pojawia si? - pod zdj?ciem, obok ikonki kosza - ikona "dodaj do obserwowanych".

Jak widzisz, zmian jest sporo. Mamy nadziej?, ?e wszystkie s? zmianami na lepsze. W wypadku pyta? lub problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem admin[at]plfoto.comNajcz??ciej zadawane pytania:

U?ytkownicy:
Jak zosta? u?ytkownikiem plfoto?
Jak wybierane s? zdj?cia do panelu "Polecany autor"?
Kto to s? polecani u?ytkownicy?
Jak zosta? polecanym u?ytkownikiem?
Czy mog? mie? wi?cej ni? jedno konto?
Zapomnia?em has?a, co mam robi??
Poda?em z?y e-mail przy rejestracji (lub podczas zmiany danych) co mam robi??
O co chodzi z rezerwacj? loginu w Plforum.com?
Jak zmieni? swoje dane?
Co to jest blog i jak go u?ywa??
Zap?aci?em, a konto Plus jest wci?? nieaktywne. Dlaczego?
Co to jest lista ignorowanych i jak jej u?ywa??
Chc? usun?? swoje konto, jak to zrobi??
Czy usuni?cie konta, jest równowa?ne z wypisaniem z Newslettera?
Chc? zmieni? swój podpis, jak to zrobi??
Nie mog? si? zarejestrowa?
Nie mog? zmieni? swoich danych
Nie mog? si? zalogowa?
Zarejestrowa?em si? ale nie dosta?em maila aktywacyjnego
Dlaczego nie mog? u?ywa? tagów j?zyka HTML w polu "O sobie"?
Jak dzia?aj? liczniki odwiedzin (zdj?cie, mój katalog)?
Zdj?cia:
W jaki sposób s? zdj?cia trafiaj? do DNO?
Limit tymczasowy
Jakie zdj?cia trafiaj? do panelu "Zdj?cie dnia"?
Jakie zdj?cia s? pokazywane w panelu "Z galerii" na stronie g?ównej?
Jak doda? nowe zdj?cie?
Jak skasowa? zdj?cie?
Czy mog? wys?a? dowolne zdj?cie?
Ile zdj?? mog? wys?a??
Na czym polega moderowanie?
Jakie zdj?cia s? moderowane?
Jestem pocz?tkuj?cy(a) a mimo tego wymoderowali?cie moje zdj?cie!?
Jakie wymagania techniczne powinien spe?nia? plik graficzny?
Wys?a?em ju? zdj?cie ale chc? zmieni? tytu?, katalog, kategori? lub opis, jak to zrobi??
Doda?em do katalogu kilka zdj?? ale wida? tylko cztery, dlaczego?
Nie widz? wszystkich komentarzy pod zdj?ciem, dlaczego?
Nie mog? ocenia? niektórych zdj??, dlaczego?
Kiedy mog? ocenia? zdj?cia?
Dlaczego jeszcze nie mog? ocenia? zdj???
Nie chc? ogl?da? reklam - jak to zrobi?? Jak dodawa? wi?cej zdj???
Kategoria "retro" - o co chodzi?


Grupy:
Co to s? Grupy?
Co to s? Grupy prywatne i jak je zak?ada??
Co to s? Grupy publiczne?
Do czego s?u?y funkcjonalno?? Publikowanie og?osze? w Grupach?
Na czym polega funkcjonalno?? Wydarzenia w Grupach?
Moderacja w Grupach
Publikowanie zdj?? w Grupach


Jak zosta? u?ytkownikiem plfoto?
To proste, kliknij w przycisk REJESTRACJA (menu po prawej stronie), przeczytaj regulamin, wype?nij krótki formularz i gotowe. Aby korzysta? ze swojego konta, musisz je uaktywni? - w tym celu odbierz maila, którego dostaniesz na adres podany podczas rejestracji. Znajdziesz tam link, który musisz klikn??, by Twoje konto zosta?o uaktywnione. Od tej pory mo?esz si? logowa? w serwisie - po prostu wpisz swój login i has?o do formularza na g?ównej stronie lub na dowolnej podstronie serwisu (w prawym górnym rogu).

Jak wybierane s? zdj?cia do panelu "Polecany autor"?
Na stronie g?ównej dzia?u GALERIA, nad miniaturkami, znajduje si? panel "Polecany autor", w którym pokazywane s? 4 najnowsze zdj?cia autora wybranego przez redaktorów i administracj? serwisu Plfoto.com. Panel polecanego autora zmienia si? dwukrotnie w ci?gu dnia. Pierwszy z autorów pokazywany jest od godz. 0:00 do 16:00, drugi od godz. 16:00 do 24:00.

Kto to s? polecani u?ytkownicy?
Polecani u?ytkownicy to autorzy wyj?tkowo dobrych zdj??, którzy maj? skrócony okres oczekiwania na wys?anie kolejnego zdj?cia.

Jak zosta? polecanym u?ytkownikiem?
Trzeba robi? bardzo dobre zdj?cia i mie? na koncie co najmniej 3 fotografie. Ka?da kandydatura przechodzi przez g?osowanie zespo?u edytorów. Uzyskanie 3 g?osów "za" oznacza wpisanie na list? polecanych u?ytkowników. Edytorzy przy g?osowaniu kieruj? si? swoim do?wiadczeniem i wyczuciem, bior? pod uwag? g?ównie w?asny styl autora i jako?? prezentowanych zdj??, nie bez znaczenia s? tak?e oceny, jakie uzyskuj? jego fotografie. Je?eli uwa?asz, ?e kto? zosta? pomini?ty, mo?esz si? z nami skontaktowa? przez formularz na stronie KONTAKT. Nie mo?emy jednak zagwarantowa?, ?e jego kandydatura zostanie uwzgl?dniona.

Czy mog? mie? wi?cej ni? jedno konto?
Posiadanie wi?cej ni? jednego konta jest zabronione. Jest to podyktowane trosk? o poziom merytoryczny serwisu oraz komfort u?ytkowników. Wielokrotne konta mog? zosta? usuni?te przez redakcj?, a konto g?ówne w przypadku wykrycia takiego procederu mo?e zosta? zablokowane. Je?eli masz wi?cej ni? jedno konto, skorzystaj z opcji ??czenia kont, która jest dost?pna na stronie http://plfoto.com/polacz.html.

Zapomnia?em has?a, co mam robi??
Nie zapomnij klikn?? przycisk ZAPOMNIA?EM HAS?A

Poda?em z?y e-mail przy rejestracji (lub podczas zmiany danych) co mam robi??
Kliknij tutaj.

O co chodzi z rezerwacj? loginu w Plforum.com?
Rejestruj?c si? w Plfoto.com, wybrany przez Ciebie login zostaje "zarezerwowany" w Plforum.com. Aby dokona? aktywacji konta, kliknij w link aktywacyjny, który zostanie do Ciebie wys?any mailem po rejestracji.

Jak zmieni? swoje dane?
Zaloguj si?, kliknij na MÓJ KATALOG (po rozwini?ciu menu MOJE... po prawej stronie) a nast?pnie na zak?adk? O MNIE oraz ZMIE? DANE (lewy górny róg serwisu). Nie mo?na zmieni? loginu i podpisu.

Co to jest blog i jak go u?ywa??
Blog (od ang. Web log - dziennik sieciowy) to miejsce w Twoim katalogu gdzie mo?esz umieszcza? na bie??co swoje przemy?lenia, opinie itp. B?dzie je widzia? ka?dy kto wejdzie na stron? Twojego katalogu. Mechanizm jest bardzo prosty - zaloguj si? i wejd? do swojego katalogu. Po lewej stronie masz okienko do dodawania nowych wpisów (b?dziesz móg? je pó?niej usun??).

Zap?aci?em, a konto Plus jest wci?? nieaktywne. Dlaczego?
Aktywacja konta Plus mo?e potrwa? do 24 godzin od momentu dokonania wp?aty. Je?eli po tym czasie konto wci?? nie jest aktywne, wyczy?? pami?? podr?czn? przegl?darki (zw?aszcza pliki cookies). Je?eli to nie pomo?e, prosimy o kontakt.

Co to jest lista ignorowanych i jak jej u?ywa??
Lista ignorowanych dzia?a na zasadzie filtra. Gdy jeste? zalogowany, mo?esz do niej doda? ka?dego u?ytkownika (klikaj?c na link [ignoruj] przy jego komentarzu), dzi?ki czemu nie b?dziesz widzia? jego komentarzy i zdj??. Aby zobaczy? kogo masz aktualnie na li?cie lub gdy chcesz kogo? z niej usun??, musisz wej?? do swojego katalogu i klikn?? na LISTA IGNOROWANYCH U?YTKOWNIKÓW (lewy górny róg serwisu)

Chc? usun?? swoje konto, jak to zrobi??
Mo?na to zrobi? tylko kontaktuj?c si? z adminem. Je?eli nie jeste? w 100% przekonany/a do tej decyzji, mo?esz po prostu przesta? korzysta? ze swojego konta.

Czy usuni?cie konta jest równowa?ne z wypisaniem z Newslettera?
Nie, poniewa? konto w serwisie Plfoto.com jest niezale?ne od Newslettera. Aby wypisa? si? z Newslettera nale?y wpisa? swój adres e-mail na stronie g?ównej w oknie "Newsletter", a nast?pnie wybra? opcj? "wypisz".

Chc? zmieni? swój podpis, jak to zrobi??
Podpis jest unikatowym identyfikatorem u?ytkownika, nie mo?na go zmieni? po rejestracji.

Nie mog? si? zarejestrowa?
Je?eli ??czysz si? przez server proxy, wy??cz go na czas rejestracji.

Nie mog? zmieni? swoich danych
Je?eli ??czysz si? przez server proxy, wy??cz go na czas edycji danych.

Nie mog? si? zalogowa?
Je?eli logujesz si?, a system ca?y czas prosi o ponowne zalogowanie, to najprawdopodobniej znaczy, ?e masz wy??czone "cookies" w przegl?darce. W??cz je. Instrukcje jak to zrobi? znajdziesz w systemie pomocy danej przegl?darki (F1).

Zarejestrowa?em si? ale nie dosta?em maila aktywacyjnego
Mo?e to potrwa? do 24h. Je?eli po tym czasie nie dostaniesz maila z linkiem do aktywizacji konta, skorzystaj z opcji ZAPOMNIA?EM HAS?A (razem z has?em dostaniesz link aktywacyjny). Je?eli i to nie pomo?e, zg?o? si? do nas.

Dlaczego nie mog? u?ywa? tagów j?zyka HTML w polu "O sobie"?
Dost?pno?? tej opcji wynika?a z niedopatrzenia, które zosta?o pope?nione na pocz?tku dzia?alno?ci serwisu. Niestety, z czasem przekonali?my si?, ?e taka mo?liwo?? powoduje wiele problemów - od bezpiecze?stwa, przez funkcjonalno?? (cz?sto u?ytkownicy nie znaj?cy HTML'a blokowali sobie przez przypadek konta), a? po estetyk? (umieszczanie liczników, które z kolei uruchamia?y reklamy). Dlatego teraz nie mo?na u?ywa? tagów j?zyka HTML w polu "O sobie".

Jak dzia?aj? liczniki odwiedzin (zdj?cie, mój katalog)?
Liczniki odwiedzin zosta?y uruchomione 10.I.2005 i od tego czasu licz? ile razy dane zdj?cie lub katalog u?ytkownika zosta?y odwiedzone. Od?wie?enia strony lub powtórne wej?cie na t? sam? stron? (w trakcie jednej sesji) nie s? liczone. Licznik w katalogu u?ytkownika jest widoczny tylko dla w?a?ciciela tego katalogu (po zalogowaniu), natomiast licznik odwiedzin zdj?cia jest widoczny dla ka?dego.

W jaki sposób zdj?cia trafiaj? do DNO?
DNO, czyli Du?o Niez?ych Obrazków, to wprowadzona w grudniu 2006 r. zak?adka, której celem jest promowanie dobrej fotografii. Pokazywane s? tam prace nios?ce ze sob? pewien ?adunek emocji nieod??cznie zwi?zanych z prawdziw? fotografi?.

Co 4 godziny do zak?adki trafia 1 zdj?cie, zast?puj?ce najd?u?ej obecn? w niej prac?. Jak ?atwo policzy?, codziennie w DNIE pojawia si? 6 nowych fotografii. Wyborem zdj?? do zak?adki zajmuje si? redakcja Plfoto.com wraz z grup? kilkudziesi?ciu zaawansowanych u?ytkowników serwisu - osób o wieloletnim do?wiadczeniu fotograficznym. W przeciwie?stwie do TOP, gdzie pojawiaj? si? zdj?cia wybierane przez wszystkich u?ytkowników serwisu z wykorzystaniem kilku algorytmów, w DNO pokazywane s? wy??cznie zdj?cia selekcjonowane przez redaktorów.

Je?eli szukasz dobrych, wysmakowanych fotografii, koniecznie zobacz DNO.

Limit tymczasowy
Administrator mo?e przyzna? tymczasowo u?ytkownikowi dodatkow? liczb? zdj?? do publikacji, które autor mo?e wykorzysta? w dowolnym momencie, po wyczerpaniu bie??cego limitu. Po wyczerpaniu limitu tymczasowego autor ponownie mo?e korzysta? z limitu przypisanego do konta.

Jakie zdj?cia trafiaj? do panelu "Zdj?cie dnia"?
Do panelu "Zdj?cie dnia" na stronie g?ównej trafiaj? zdj?cia wybrane przez redaktorów i administracj? serwisu Plfoto.com. Wybrane zdj?cie jest prezentowane na stronie g?ównej przez 24 godziny.

Jakie zdj?cia s? pokazywane w panelu "Z galerii" na stronie g?ównej?
Do panelu trafiaj? zdj?cia wybrane losowo spo?ród kilkudziesi?ciu tysi?cy zdj?? o najwy?szych sumach ocen.

Jak doda? nowe zdj?cie?
To proste. Zaloguj si? a nast?pnie kliknij na DODAJ FOTK? (menu po prawej stronie). Wype?nij formularz i gotowe.

Jak skasowa? zdj?cie?
Zaloguj si?. Kliknij na zdj?cie, które chcesz usun??, a nast?pnie na link "Edycja" (znajdziesz go pod zdj?ciem). Potem wybierz opcj? "Usu?".

Czy mog? wys?a? dowolne zdj?cie?
Nie. Plfoto nie jest serwisem do przechowywania zdj??, jest forum fotograficznym dla ludzi zafascynowanych fotografi?. Zanim wy?lesz zdj?cie kliknij TUTAJ i przeczytaj czego nie nale?y wysy?a?.

Ile zdj?? mog? wys?a??
Ka?dy u?ytkownik mo?e wysy?a? 4 zdj?cia tygodniowo. Osobny limit, równy temu do galerii g?ównej, obowi?zuje dla zdj?? z kategorii "retro". Administracja serwisu zastrzega sobie mo?liwo?? skrócenia tego okresu dla autorów wyj?tkowo dobrych zdj??.

Na czym polega moderowanie?
Zasady moderacji s? proste. Zdj?cie dodane przez u?ytkownika do galerii mo?e zosta? z niej przesuni?te przez co najmniej dwóch moderatorów, którzy niezale?nie od siebie zakwalifikuj? zdj?cie do moderacji. Zdj?cie wymoderowane dalej znajduje si? w portfolio i mo?na je komentowa?, nie mo?na go natomiast ocenia?.

Jakie zdj?cia s? moderowane?
Przede wszystkim zdj?cia o w?tpliwej jako?ci artystycznej i technicznej. Publikuj?c zdj?cia trzeba pami?ta?, aby nie pokazywa? wszystkiego co uda?o si? uchwyci? aparatem fotograficznym. Nale?y unika? prezentowania tzw. zdj?? albumowych, które bardzo cz?sto wi??? si? dla autora zdj?cia z pozytywnymi emocjami. Niestety, u innych u?ytkowników powtarzaj?ce si? motywy dzieci i znajomych wywo?uj? nierzadko irytacj?. Szczególn? uwag? nale?y równie? zwróci? na zdj?cia zachodów s?o?ca, kwiatów, zwierz?t domowych. Bardzo cz?sto s? one motywem zdj?? dla wielu pocz?tkuj?cych fotografów, dlatego te? poprzeczka publikacji w ich wypadku jest postawiona wy?ej. Oczywist? spraw? jest moderacja zdj?? prowokacyjnych, wulgarnych i o?mieszaj?cych innych u?ytkowników lub osoby przedstawione na zdj?ciu.

Jestem pocz?tkuj?cy(a) a mimo tego wymoderowali?ie moje zdj?cie!?
Plfoto jest forum fotograficznym dla ludzi zafascynowanych fotografi?, jeste?my otwarci na ka?dego nowego adepta tej pi?knej sztuki , ale stawiamy pewne minimalne wymagania odno?nie jako?ci technicznej i artystycznej wysy?anych zdj??.

Je?eli dopiero rozpocz??e?/a? fotograficzn? przygod?, wstrzymaj si? jeszcze chwilk?, poznaj podstawy warsztatu, popytaj do?wiadczonych u?ytkowników, podpatruj lepszych. Zamie?? swoje zdj?cia na Plfoto, kiedy zobaczysz, ?e zacz??e? robi? post?py. Mamy nadziej?, ?e stanie si? to szybko :)

Jakie wymagania techniczne powinien spe?nia? plik graficzny?
Musi by? to plik JPEG (zapisany w formacie RGB, czyli standardowym w PCtach) o wymiarach maksymalnie 850x850. Jego rozmiar nie mo?e przekroczy? 250kb.

Wys?a?em ju? zdj?cie ale chc? zmieni? tytu?, katalog, kategori? lub opis, jak to zrobi??
Zaloguj si?, kliknij na miniaturk? zdj?cia, którego dane chcesz zmodyfikowa? a nast?pnie znajd? opcj? MODYFIKUJ DANE (jest pod zdj?ciem).

Doda?em do katalogu kilka zdj?? ale wida? tylko trzy, dlaczego?
Wszystkie zdj?cia z danego katalogu b?d? widoczne po klikni?ciu na ikon? przy jego nazwie..

Nie widz? wszystkich komentarzy pod zdj?ciem, dlaczego?
Je?eli pod zdj?ciem jest wi?cej ni? 25 komentarzy, to aby zobaczy? wszystkie, trzeba klikn?? na link WSZYSTKIE KOMENTARZE na dole strony z danym zdj?ciem.

Nie mog? ocenia? niektórych zdj??, dlaczego?
Plfoto nie przyjmuje ocen wystawionych spod tego samego adresu IP co zdj?cie. Je?eli wi?c korzystasz z tej samej sieci lokalnej (dom, praca) co autor, to jest bardzo prawdopodobne, ?e Twoja ocena nie zostanie dodana.

Kiedy mog? ocenia? zdj?cia?
Aby ocenia? fotografie na Plfoto, musisz wcze?niej przys?a? min. 3 swoje zdj?cia i zdoby? min. 13 ocen (powy?ej dobrej tj. >6.7 w 10-stopniowej skali) od innych u?ytkowników serwisu (posiadaj?cych w swoich katalogach min. trzy zdj?cia). Je?eli spe?niasz te warunki, a mimo tego nadal nie mo?esz ocenia? - poczekaj troch?. Dane s? aktualizowane automatycznie co kilka godzin.

Wprowadzili?my to ograniczenie, aby przynajmniej cz??ciowo wyeliminowa? nadu?ycia zwi?zane z ocenami i tym samym podnie?? ich znaczenie. Z góry przepraszamy za wszystkie niedogodno?ci z tym zwi?zane.

Dlaczego jeszcze nie mog? ocenia? zdj???
To pytanie ostatnio do?? cz?sto pojawia si? w mailach od Was. System wbrew pozorom jest bardzo prosty - aby ocenia? zdj?cia, trzeba w sumie otrzyma? ponad 12 (czyli np. 13) ocen powy?ej dobrej od ró?nych u?ytkowników (przy czym ka?dy z nich musi mie? minimum trzy zdj?cia w swoim portfolio). Nie trzeba mie? po 13 ocen do ka?dego zdj?cia. Co to znaczy ocena powy?ej dobrej? To ocena >6.7 w 10-stopniowej skali. Je?eli wydaje Ci si? wi?c, ?e powiniene? ju? mie? w??czone ocenianie, a tak si? nie dzieje, najprostsza rada - poczekaj na wi?cej ocen. Prawdopodobnie, te które masz jeszcze nie spe?niaj? warunków, a my niestety nie jeste?my w stanie sprawdza? ka?dego przypadku oddzielnie (i tutaj pro?ba: nie piszcie do nas w tej sprawie, dopóki nie b?dziecie mieli pewno?ci, ?e co? jest nie tak).

Mo?e te? zdarzy? si? tak, ?e macie ju? w??czone wystawianie ocen, ale system jeszcze tego nie widzi - wtedy trzeba si? wylogowa? i zalogowa? ponownie.

Nie chc? ogl?da? reklam - jak to zrobi?? Jak dodawa? wi?cej zdj???
To proste - wystarczy zosta? u?ytkownikiem konta PLUS. Poni?ej znajduje si? pe?na specyfikacja konta PLUS:
 • Du?y limit na zdj?cia. Mo?esz dodawa? do 17 zdj?? w ci?gu 7 dni (do 3 zdj?? dziennie), z czego 9 mo?esz opublikowa? w galerii, a pozosta?e b?d? widoczne w Twoim portfolio (b?dzie je mo?na ogl?da?, ale nie ocenia? i komentowa?). Tak du?y limit pozwala na szybkie zbudowanie swojego portfolio.
 • Brak reklam. U?ytkownicy kont PLUS nie widz? ?adnych reklam.
 • Wyró?niony login. U?ytkownik konta PLUS mo?e wybra? czy chce, aby przy jego loginie pokazywa?a si? ma?a specjalna ikonka .
 • dostajesz do r?k fantastyczne narz?dzie - moj? galeri?, dzi?ki czemu b?dziesz móg? CA?KOWICIE SPERSONALIZOWA? serwis i ogl?da? JEDYNIE INTERESUJ?CE CI? ZDJ?CIA.
 • Do 10 ignorowanych. Je?eli nie chcesz aby wybrany u?ytkownik ocenia? i komentowa? Twoje prace, mo?esz doda? go do listy ignorowanych. W koncie Plus mo?esz doda? do 10 u?ytkowników na list?.
 • Rozbudowane prywatne wiadomo?ci. Oprócz standardowych opcji, mo?na równie?: kasowa? hurtowo wiadomo?ci, tworzy? katalogi oraz otrzymywa? powiadomienia o nowej wiadomo?ci na adres e-mail.
 • Rozbudowana tabela Twoich odwiedzaj?cych. Dzi?ki tej funkcjonalno?ci mo?esz wiedzie? jacy autorzy ogl?dali Twoje portfolio. Tabela jest w pe?ni sortowalna i pozwala równie? na grupowanie danych. W wersji standard u?ytkownik widzi jedynie dwóch ostatnich odwiedzaj?cych.
 • Rozbudowana funkcjonalno?? Zainteresowanych Tob?. W tabeli zobaczysz wszystkich u?ytkowników, którzy dodali Ciebie do ulubionych. W koncie Standard u?ytkownik mo?e zobaczy? wy??cznie liczb? zainteresowanych nim innych u?ytkowników.
 • Pe?ne statystyki konta. Konto Plus pozwala na zobaczenie wszystkich ciekawych informacji o koncie. W odró?nieniu od tabeli w koncie Standard pozwala równie? na sortowanie i grupowanie wed?ug wybranego okresu.
 • Wi?cej informacji na temat konta PLUS znajdziesz na stronie http://plfoto.com/plus.html.


Kategoria "retro" - o co chodzi?
Kategoria "retro" jest przeznaczona dla zdj?? wykonanych przed 1 stycznia 1981 roku. Mo?esz do niej doda? tyle dodatkowych fotografii, ile wynosi Twój tygodniowy limit. Co istotne, prace te nie licz? si? do limitu podstawowego. Je?eli jeste? w posiadaniu takich zdj?? podziel si? nimi, opowiedz ich histori?.

Mo?e te? zdarzy? si? tak, ?e macie ju? w??czone wystawianie ocen, ale system jeszcze tego nie widzi - wtedy trzeba si? wylogowa? i zalogowa? ponownie.

Co to s? Grupy?
Grupy to nowa funkcjonalno?? Serwisu. Miejsce, gdzie mo?esz porozmawia? o fotografii, wymieni? si? swoimi do?wiadczeniami i opiniami na interesuj?cy Ci? temat. Grupy dziel? si? na prywatne i publiczne. Pozwalaj? na uczestnictwo w dyskusjach na prostym forum, publikowanie og?osze?, zdawanie relacji ze spotka? oraz dodawanie w?asnych fotografii i przegl?danie zdj?? innych u?ytkowników zapisanych do Grupy.

Co to s? Grupy prywatne i jak je zak?ada??
Aby za?o?y? Grup? Prywatn?, wymaganych jest co najmniej sze?ciu aktywnych u?ytkowników. Warunek ten ma na celu zapobieganie tworzeniu si? tzw. "martwych grup". Dost?p do grup prywatnych maj? tylko u?ytkownicy zapisani do danej Grupy. Aby sta? si? cz?onkiem danej Grupy, u?ytkownik musi zosta? zaakceptowany przez jednego z za?o?ycieli. Do ka?dej Grupy Prywatnej przypisany jest Moderator, który dostaje prawo do moderacji U?ytkowników, zdj??, komentarzy, ocen, postów i og?osze?. Zdj?cia dodawane do Grup Prywatnych widoczne s? tylko dla u?ytkowników przypisanych do danej Grupy Prywatnej. ?eby za?o?y? grup? prywatn? musisz:
 • by? zarejestrowanym u?ytkownikiem z przynajmniej miesi?cznym sta?em
 • posiada? przynajmniej pi?? opublikowanych w serwisie zdj??, z których ?adne nie zosta?o wymoderowane
 • mie? "czyste konto" co oznacza, ?e do tej pory Twoje konto nie by?o zablokowane przez Administracj? z przyczyn regulaminowychCzym s? Grupy publiczne?
Grupy publiczne, to grupy zak?adane przez Administracj? Serwisu. Ka?dy u?ytkownik mo?e zg?osi? propozycj? utworzenia nowej Grupy Publicznej za pomoc? specjalnego formularza. Na zg?oszone propozycje b?dzie móg? zag?osowa? ka?dy zalogowany u?ytkownik. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby g?osów, Administracja zaakceptuje b?d? odrzuci zg?oszenie. Moderatorem Grup Publicznych jest Administracja Serwisu i u?ytkownicy z prawem moderacji.

Do czego s?u?y funkcjonalno?? Publikowanie og?osze? w Grupach?
Funkcjonalno?? s?u?y do og?aszania wydarze? w ramach Grupy. W przypadku Grup Prywatnych publikowana jest automatycznie, w wypadku Grup Publicznych musi zosta? zaakceptowana przez moderatora grupy. Ka?de og?oszenie sk?ada si? z daty rozpocz?cia i zako?czenia wydarzenia, miejsca, tytu?u i opisu.

Na czym polega funkcjonalno?? Wydarzenia w Grupach?
Funkcjonalno?? s?u?y do zdawania relacji ze spotka?, zlotów, wspólnych plenerów itp. W przypadku Grup Prywatnych, tre?ci publikowane s? automatycznie, w przypadku grup publicznych musz? zosta? zaakceptowane przez Moderatora Grupy. Ka?da relacja sk?ada si? z daty i miejsca spotkania, tytu?u i opisu. Ponadto istnieje mo?liwo?? opublikowania zdj?? pami?tkowych.

Moderacja w Grupach
Ka?dy za?o?yciel Grupy Prywatnej dostaje prawo moderacji u?ytkowników, zdj??, komentarzy, postów i og?osze?. Powy?sze prawa przys?uguj? tak?e Administracji Serwisu. Moderacja w wypadku Grup Prywatnych b?dzie uproszczona, bez systemu zg?osze?. Moderatorem Grup Publicznych jest Administracja Serwisu i U?ytkownicy z prawem moderacji.

Publikowanie zdj?? w Grupach
Wraz z wprowadzeniem Grup, rozszerzony zostaje system publikowania zdj?? w serwisie. Masz teraz mo?liwo?? dodawania zdj?? tak?e w Grupach. Je?li jeste? zapisany do Grupy Prywatnej i chcesz dodawa? w niej swoje zdj?cia, musisz jednocze?nie publikowa? zdj?cia w galerii. Za ka?de zdj?cie opublikowane w galerii dostaniesz prawo wgrania dwóch zdj?? do Grupy Prywatnej. Fotografie opublikowane w Grupach Prywatnych s? widoczne tylko dla cz?onków danych Grup. Nie s? widoczne w galerii. W odró?nieniu od Grup Prywatnych, w Grupach Publicznych do których jeste? zapisany, mo?esz publikowa? tyle zdj?? ile w galerii, w zale?no?ci od posiadanego limitu. Je?eli np. Twój limit publikowanych zdj?? wynosi 2, oznacza to, ?e mo?esz opublikowa? tylko 2 zdj?cia w galerii albo w Grupie. Zdj?cia opublikowane w Grupach Publicznych, do których jeste? zapisany, pojawi? si? równie? w galerii i wszystkich rankingach. Podczas dodawania zdj?cia zobaczysz list? Grup do których jeste? zapisany (osobno prywatnych i publicznych).

Nowa wersja PLFOTO