Eugeniusz Oleszcak - Zimowy kadr 2023 (2023-12-11 05:43:53)
Grzegorz Pawlak - Lublin (2023-12-11 05:43:11)
Grzegorz Pawlak - Lublin (2023-12-11 05:42:50)
toluse - w Łazienkach byłem (2023-12-11 01:18:42)


FAQ - GRUPY

plfoto.com - faq
plfoto.com - faq

Co to s? Grupy?

Grupy to nowa funkcjonalno?? Serwisu. Miejsce gdzie mo?esz porozmawia? o fotografii, wymieni? si? swoimi do?wiadczeniami i opiniami na interesuj?cy Ci? temat. Grupy dziel? si? na prywatne i publiczne. Pozwalaj? na uczestnictwo w dyskusjach na prostym forum, publikowanie og?osze?, zdawanie relacji ze spotka? oraz dodawanie w?asnych fotografii i przegl?danie zdj?? innych U?ytkowników zapisanych do Grupy.

plfoto.com - faq

Co to s? Grupy prywatne i jak je zak?ada??

Aby za?o?y? Grup? prywatn? potrzebnych jest co najmniej 6 aktywnych U?ytkowników. Warunek ten ma na celu zapobieganie tworzeniu si? tzw. "martwych grup". Dost?p do grup prywatnych maj? tylko U?ytkownicy zapisani do danej Grupy. Aby sta? si? cz?onkiem danej Grupy, U?ytkownik musi zosta? zaakceptowany przez jednego z za?o?ycieli. Do ka?dej Grupy prywatnej przypisany jest Moderator, który dostaje prawo do moderacji U?ytkowników, zdj??, komentarzy, ocen, postów i og?osze?. Zdj?cia dodawane do Grup prywatnych widoczne s? tylko dla U?ytkowników przypisanych do danej Grupy prywatnej. ?eby za?o?y? grup? prywatn? musisz:

  • by? zarejestrowanym U?ytkownikiem przynajmniej 1 miesi?c,
  • posiada? przynajmniej 5 opublikowanych w Serwisie zdj??, z których ?adne nie zosta?o wymoderowane,
  • mie? "czyste konto" co oznacza, ?e do tej pory Twoje konto nie by?o zablokowane przez Administracj? z przyczyn regulaminowych.

plfoto.com - faq

Co to s? Grupy publiczne?

Grupy publiczne, to grupy zak?adane przez Administracj? Serwisu. Ka?dy U?ytkownik mo?e zg?osi? propozycj? utworzenia nowej Grupy publicznej za pomoc? specjalnego formularza. Na zg?oszone propozycje b?dzie móg? zag?osowa? ka?dy zalogowany U?ytkownik. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby g?osów, Administracja zaakceptuje b?d? odrzuci zg?oszenie. Moderatorem grup publicznych jest Administracja Serwisu i U?ytkownicy z prawem moderacji.

Do czego s?u?y funkcjonalno?? Publikowanie og?osze? w Grupach?

Funkcjonalno?? s?u?y do og?aszania wydarze? w ramach grupy. W wypadku grup prywatnych publikowana jest automatycznie, w wypadku grup publicznych musi zosta? zaakceptowana przez moderatora grupy. Ka?de og?oszenie sk?ada si? z daty rozpocz?cia i zako?czenia wydarzenia, miejsca, tytu?u i opisu.

plfoto.com - faq

Moderacja w Grupach

Ka?dy za?o?yciel Grupy prywatnej dostaje prawo moderacji U?ytkowników, zdj??, komentarzy, ocen, postów i og?osze?. Powy?sze prawa przys?uguj? tak?e Administracji Serwisu. Moderacja w wypadku Grup prywatnych b?dzie uproszczona, bez systemu zg?osze?. Moderatorem Grup publicznych jest Administracja Serwisu i U?ytkownicy z prawem moderacji.

Publikowanie zdj?? w Grupach

Wraz z wprowadzeniem Grup rozszerzony zostaje system publikowania zdj?? w Serwisie. Masz teraz mo?liwo?? dodawania zdj?? tak?e w Grupach. Je?li jeste? zapisany do Grupy prywatnej i chcesz dodawa? w niej swoje zdj?cia, musisz jednocze?nie publikowa? zdj?cia w galerii. Za ka?de zdj?cie opublikowane w galerii dostaniesz prawo wgrania 2 zdj?? do Grupy prywatnej. Fotografie opublikowane w Grupach prywatnych s? widoczne tylko dla cz?onków danych Grup. Nie s? widoczne w galerii.W odró?nieniu od Grup prywatnych, w Grupach publicznych do których jeste? zapisany, mo?esz publikowa? tyle zdj?? ile w galerii, w zale?no?ci od posiadanego limitu. Je?eli np. Twój limit publikowanych zdj?? wynosi 2, oznacza to, ?e mo?esz opublikowa? tylko 2 zdj?cia w galerii albo w Grupie. Zdj?cia opublikowane w Grupach publicznych, do których jeste? zapisany, pojawi? si? równie? w galerii i wszystkich rankingach. Podczas dodawania zdj?cia zobaczysz list? Grup do których jeste? zapisany (osobno prywatnych i publicznych).

plfoto.com - faq

Nowa wersja PLFOTO